HÀNH ĐỘNG

Team Triệu hạt giống hàng ngày thực hiện rất nhiều hoạt động nhằm thực hiện tốt nhất các mục tiêu đặt ra. Một số hoạt động xuyên suốt bao gồm:

  • Phân loại, đóng gói hạt giống
  • Kiểm định, gieo trồng hạt giống ngoài vườn ươm để đảm bảo và kiểm định chất lượng hạt giống
  • Phân phát hạt giống theo list yêu cầu
  • Phân phối hạt giống theo các chương trình liên kết với các nhà trường, cơ quan
  • Thực hiện các chương trình truyền thông quảng bá
  • Phúc đáp & hướng dẫn gieo trồng cho mọi người.
ĐĂNG KÝ NHẬN HẠT GIỐNG